Portal Gradonačelnik.hr prenosi kako "efikasan lokalni sustav gospodarenja otpadom ima i grad Pazin koji se već više od deset godina zalaže za pravilno odlaganje i odvajanje otpada. Pazin danas ima jedan od najučinkovitijih sistema prikupljanja otpada u državi s čipiranim individualnim spremnicima u ruralnom dijelu i modernim zajedničkim polupodzemnim spremnicima na korisničke kartice u urbanom dijelu. Svako se odlaganje otpada evidentira u sustav i korisnici plaćaju onoliko koliko odlažu.

Građane se ovim sustavom potiče na prikupljanje i pravilno razvrstavanje komunalnog i biorazgradivog otpada te njegovu završnu obradu i slanje na reciklažu. Otpad se kupi kod domaćinstva koji koriste uslugu i koja su otpad već razdvojila i pripremila za ponovnu reciklažu. Za  fiksnu cijenu javne usluge građani imaju pravo na korištenje usluge odlaganja otpada „od vrata do vrata“ i polupodzemnih spremnika , korištenje zelenih otoka korištenje mobilnog i stacionarnog reciklažnog dvorišta, te besplatni odvoz glomaznog otpada jednom godišnje. Odloženi otpad se mjeri te tako korisnik sam kontrolira koliko odlaže i koju cijenu plaća.

Nadalje, Pazin je svojim građanima do danas podijelio 400 kompostera i 1400 setova za razvrstavanje otpada u domaćinstvu, a trenutno se nabavljaju individualni setovi za razvrstavanje otpada za samostalna domaćinstva- 1700 žutih za plastiku i metal  i 1700 plavih za papir. Za građane su organizirane edukacije, uspostavljen je info telefon, a dječjem vrtiću je darovana didaktička igračka za razvrstavanje otpada. Grad provodi edukativni projekt ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“ sufinanciran EU sredstvima, a za nekoliko mjeseci je planiran i završetak gradnje reciklažnog dvorišta."

Više na http://www.gradonacelnik.hr/zeleni-gradovi-3-istrazili-smo-na-koji-nacin-gradovi-brinu-o-zastiti-okolisa