Skupština i Nadzorni odbor

Skupština

Skupštinu Društva čine Grad Pazin, Općine Cerovlje, Gračišće. Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šimi i Tinjan. U odlučivanju učestvuju prema vlasničkoj strukturi odnosno poslovnim udjelima koje drže.

Svakih započetih 100.000,00 kuna nominalnog iznosa poslovnog udjela članu Društva daje jedan glas u Skupštini Društva.

Skupština Društva odlučuje osobito o:

 • financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i o pokrivanju gubitaka
 • zahtjevu za uplatu temeljnog uloga
 • ulaganjima i proširenju djelatnosti
 • imenovanju i razrješenju Uprave Društva te o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora 
 • davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva
 • podjeli, spajanju i povlačenju poslovnih udjela
 • mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova
 • donošenju godišnjih planova razvoja i poslovanja
 • godišnjem obračunu i bilanci Društva
 • donošenju Poslovnika o radu Skupštine
 • postavljanju zahtjeva za naknadu štete kojeg Društvo može imati protiv člana Uprave ili Nadzornog odbora
 • o standardima komunalnih usluga i o smjernicama za rad Uprave i Nadzornog odbora Društva
 • drugim pitanjima bitnim za ostvarivanje zadaća i djelatnosti Društva koja nisu dana u nadležnost Nadzornog odbora

Poziv za Skupštinu 27. prosinca 2018. godine (17,4 KB)

Poziv na Skupštinu 15. travnja 2019. godine (43,0 KB)

Poziv na Skupštinu 27. lipnja 2019. godine (41,0 KB)

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva ima sedam članova.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva i to na prijedlog:

 • Grada Pazina - tri člana
 • Općina Cerovlje i Lupoglav - jednog  člana
 • Općina Gračišće i Sveti Petar u Šumi - jednog člana
 • Općina Motovun i Tinjan - jednog člana
 • radnika Društva - jednog člana 

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, osim članova Nadzornog odbora koje predlažu po dvije općine zajedno na vrijeme od dvije godine.

Nadzorni odbor čine:

 1. Igor Merlić, Pazin, Stancija Pataj 55, predsjednik Nadzornog odbora
 2. Neda Mošnja, Gračišće, Brešnica 47 - član nadzornog odbora
 3. Nataša Fijamin, Lesišćina, Silonji 5 - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 4. Klaudio Zgrablić, Sveti Petar U Šumi, Dolinci 237 A - član nadzornog odbora
 5. Danijel Bon, Motovun, Kaldir 20 A - član nadzornog odbora
 6. Marko Breščić, Butoniga, Cesari 7 - član nadzornog odbora
 7. Zdenko Paulišić, Zarečje, Zarečje 39 A - član nadzornog odbora

U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor:

 • daje suglasnost na opće akte i odluke koje donosi Uprava Društva
 • donosi Poslovnik o svom radu
 • odlučuje o davanju prokure
 • zaključuje Ugovor o radu s članovima Uprave 
 • donosi jedinstveni cjenik za područje djelovanja Društva i utvrđuje uvjete za pružanje komunalnih usluga
 • obavlja nadzor nad poslovanjem Društva
 • raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima koja mu Skupština daje u nadležnost
 • donosi prijedlog godišnjeg plana poslovanja, ulaganja i nabave
 • donosi odluke o kojim ne postoji suglasje između članova Uprave  

Poziv za Nadzorni odbor 22. siječnja 2019. (57,5 KB)

Poziv za Nadzorni odbor 28. siječnja 2019. (49,5 KB)

Poziv na Nadzorni odbor 26. ožujka 2019. (54,0 KB)

Poziv na Nadzorni odbor 5. travnja 2019. (56,5 KB)

Poziv na Nadzorni odbor 24. lipnja 2019. (54,5 KB)

Poziv na Nadzorni odbor 11. listopada 2019. (56,5 KB)