Za sva pitanja i informacije u vezi ove usluge, nazovite: 052 619 032 ili 091 624 2772

Miješani komunalni otpad

Odvoz kontejnera se obavlja na području Grada Pazina i okolnih općina gdje su za to mogući uvjeti. Za preostala područja stvaraju se uvjeti kako bi sva najmanja i najudaljenija mjesta bila uključena u organizirani odvoz otpada.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Pazina donesena je temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17.).

U nastavnu nalaze se Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Karojba, Općine Gračišće, Općine Cerovlje, Općine Sveti Petar u Šumi, Općine Lupoglav, Općine Motovun i Općine Tinjan.

Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14) i čl. 80. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog o biorazgradivog komunalnog otpada, korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja prigovora na pruženu javnu uslugu i način rada davatelja usluge u dijelu koji se odnosi na skupljanje komunalnog otpada, a koji je kod korisnika izazvao neugodu. 

Korisnici usluge imaju mogućnost podnošenja pisanih prigovora i na ispostavljeni račun za obavljenu javnu uslugu u roku od 15 dana od zaprimanja računa.

Prigovor se može podnijeti pisano putem pošte na adresu Usluga d.o.o., Pazin, Šime Kurelića 22, telefaksa na broj 052 624 998, elektroničkom poštom na adresu usluga2@pu.t-com.hr, ili na zapisnik u sjedištu davatelja usluge, svakog radnog dana u vremenu od 7:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja prigovora potrebno je navesti slijedeće podatke: ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.

Davatelj usluge dužan je na prigovor korisnika usluge odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Datoteke